Informacije i dokumenti


Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika

Naručitelj: Pulapromet d.o.o.

Datum objave: 20.08.2018.

Datum objave izmjene: 31.08.2018.

Rok za dostavu ponude: 01.10.2018. u 12:00 sati

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1992034

IZMJENA DoN – BR.2

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016), Naručitelj Pulapromet d.o.o., dana 03.kolovoza 2018.godine, stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi- Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika  br.03-18-VV.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama www.pulapromet.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:javna.nabava@pulapromet.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, odnosno do 10.kolovoza 2018.  Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.pulapromet.hr.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 


 

Sukladno članku 198.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016), Naručitelj Pulapromet d.o.o., dana 17.srpnja 2018.godine, stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi- Modernizacija postojećeg ticketing sustava br.02-18-VV.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama www.pulapromet.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: javna.nabava@pulapromet.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, odnosno do 23.srpnja 2018. Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.pulapromet.hr.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016), Naručitelj Pulapromet d.o.o., dana 15.svibnja 2018.godine, stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi- Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika br.03-18-VV.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama www.pulapromet.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:javna.nabava@pulapromet.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, odnosno 21.svibnja 2018.  Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.pulapromet.hr.

Stručno  povjerenstvo za javnu nabavu

 


Sukladno članku 198.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016), Naručitelj Pulapromet d.o.o., dana 24.travnja 2018.godine, stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi- Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika br.03-18-VV.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama www.pulapromet.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:javna.nabava@pulapromet.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, odnosno 02.svibnja 2018.  Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicamawww.pulapromet.hr.

Stručno  povjerenstvo za javnu nabavu


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:


Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Pulapromet d.o.o. Pula, navodi gospodarski subjekt s kojim je Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • MR Transporti,obrt, Marčana 221, 52206 Marčana; OIB 02793038960
  • Nedjeljko Kegalj, obrt za usluge, 141. brigade 12, 21000 Split, OIB 81093823769
  • SENSUM d.o.o., Kvaternikova 21, 51000 Rijeka, OIB 83240465383
  • Ivica Perica (UMiUM), Šestinska cesta 11, Zagreb, OIB:81684946364

 


Registar ugovora u javnoj nabavi:


Natječaji: