Informacije i dokumenti

Informacije

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016), Naručitelj Pulapromet d.o.o., dana 21.studeni 2017.godine, stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Nacrt dokumentacije o nabavi- Dizelsko gorivo eurodiesel BS br.01-18-VV.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama  www.pulapromet.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: danijela.lupetina@pulapromet.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, odnosno 28.studenog 2017.  Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.pulapromet.hr.

Stručno  povjerenstvo za javnu nabavu


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:


Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Pulapromet d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • “URBIS 72″ d.d. Pula, Sv.Teodora 2, OIB:96764136124
  • “KON-2K5″ d.o.o. Pula, Ćirilometodske Družbe 3, OIB:70705401145

Registar ugovora u javnoj nabavi:


Natječaji: