Informacije i dokumenti

Informacije

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:


Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Pulapromet d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • “URBIS 72″ d.d. Pula, Sv.Teodora 2, OIB:96764136124
  • “KON-2K5″ d.o.o. Pula, Ćirilometodske Družbe 3, OIB:70705401145

Registar ugovora u javnoj nabavi:


Natječaji: